Children's Liturgy Schedule

CHILDREN'S LITURGY/CHILDREN'S CHOIR DATES  2018 - 2019  at 9:00 am 

 

KAREN COTTLE and MICHELA CHAMPLIN WITH CHILDREN'S CHOIR: (ALL 9:00 AM MASSES)   UNLESS NOTED

 

                                       SEPT 16                            JAN 20                             *FIRST PENANCE      3/17/19  10:15 AM            

                                       OCT  21                             FEB 24                             FIRST EUCHARIST   5/19/19    9:00 AM

                                       NOV 18                           * MAR 17                                              

                                       DEC  16                            APR  21 (EASTER) 9:00 AM         

                                      *DEC 24 (5 PM)               

                                     *Children’s Choir will practice 1 time a week from September through May (First Eucharist)*